โซน 14 : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3S

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3S คือการศึกษาเกี่ยวกับโลกของเรา ผ่านข้อมูลที่ได้มาโดยใช้ เทคโนโลยี 3S

Leave a Reply