ยินดีต้อนรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าเยี่ยมชม Space inspirium ของเรา