then 033-005835-6 spaceinspirium@gistda.or.th

GISTDA for KIDS CAMP

“GISTDA for KIDS CAMP”
กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญอาทิ วิศวกรดาวเทียมนักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเผยแพร่
พร้อมทั้งได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการ
STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศ
ระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA
วันที่จัดกิจกรรม : ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
กลุ่มเยาวชน : อายุ 10-12 ปี
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya