JOIN OUR TEAM

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • วันอังคาร – วันศุกร์ ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08:30-17:15 น.
  • ปฏิบัติงาน ณ อาคาร Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี